کمیته تکریم ارباب رجوع
  دبیرکمیته: لیلا راستی         داخلی:228        سمت:کارشناس ارشد ارگونومی
 
اهداف کمیته تکریم ارباب رجوع:
 
اطلاع رسانی به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور،کتاب،تابلو اعلانات و....
بازنگری واصلاح مهندسی مجدد،روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت وافزایش سرعت ودقت در خدمت رسانی به مردم تدوین منشور اخلاقی سازمان،به منظور ایجاد برخورد مشفقانه ومناسب با ارباب رجوع نظرخواهی از مراجعان درباره کیفیت خدمت دهی وچگونگی برخورد کارکنان ایجاد ساز وکارهای لازم به منظور تشویق کارکنانی که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شوند وبرخورد با کارکنان خطاکار
شرح وظایف کمیته تکریم ارباب رجوع:
شفاف و مستند سازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع
الف)نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
ب)مدارک مورد نیاز و فرم های مورد استغاده
ج)مراحل و مقررات انجام کار
 • -         نصب تابلوی راهنما در واحدها و مبادی ورودی
 • -         تهیه و توزیع کتابچه و برشور و توزیع بین مراجعین.
 • -         نصب قاب مشخصات و سمت کارکنان
 • -         نصب تابلوی منشور حقوق بیمار ومنشور اخلاقی کارکنان
 • -         توزیع و جمع آوری فرم های نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع
 • -         کمک در فراهم آوردن امکانات رفاهی جهت مراجعین
 • -         انجام هماهنگی های اجرائی طرح تکریم در هر واحد
 • -         توسعه و ترویج فرهنگ مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
 • -         بررسی موانع موجود و تدوین راه کارهای اجرایی جهت رفع آنها
 • -         بررسی و سنجش مستمر میزان رضایت مردم از نحوه ارائه خدمت
 • -         ارائه راهکار برای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم
 • -         نظارت بر اجرای طرح در واحدهای مربوطه
 • -         آگاه سازی مردم با حقوق و تکالیف خود در ارتباط با دستگاه دولتی از طریق نصب منشور حقوق بیمار
 • -         تهیه و تدوین گزارشات دوره ای از پیشرفت طرح در واحدهای مربوط
 • -         برگزاری جلسات طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال صورتجلسات به دبیرخانه شورای تحول اداری دانشگاه
 • -         برگزاری جلسات با بازرسین طرح به منظور تبادل نظر و ارائه راهنمائی های لازم در جهت هر چه بهتر انجام شدن طرح
 • -         ارزیابی عملکرد از واحدهای مربوط
 • -         ارزیابی مستندات اجرائی شدن دستور العمل های طرح تکریم ارباب رجوع
 • -         انجام پروژه های علمی و کاربردی در زمینه تکریم مردم
 • -         نصب  منشوراخلاقی کارکنان، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع 
 • -         ایجاد سازوکارهای لازم به منظورتشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار 
 • -         نظر سنجی از مردم درباره رضایتآنان از کیفیت خدمت رسانی
 • -         شفاف و مستند سازی نحوهارائهخدمات به ارباب رجوع 

اعضا کمیته تکریم:
دکتر امینه دادور(سرپرست بیمارستان)
لیلا راستی( دبیر کمیته)
مجتبی دارابی( مدیریت بیمارستان)
زهرا گوهری( مترون بیمارستان)
راضیه جعفری( مسئول بهبود کیفیت)
خدیجه شهپری(مسئول آزمایشگاه)
عطیه جعفری( مسئول اورژانس)
زهرا جعفر نجات( مسئول بخش بستری)
مرضیه جعفری (مسئول دیالیز)
جاسم طیبی( مسئول انتظامات)
کریم رضایی( مسئول آزمایشگاه)
فاطمه محمدی( مسئول رادیولوژی)
دکتر الناز مردانی( مدیر غذادارو)
امین شکری زاده(مسئول اتاق عمل)
حبیبه علی پور( مسئول بخش جراحی)
شهرام قنبری( مسئول پذیرش)
مریم نعمت الهی(مسئول فن آوری اطلاعات)


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-25 23:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ