شرح وظایف تیم مدیریت اجرایی بیمارستان امام حسن عسکری (ع) زرقان
   
 1. تدوین نهایی برنامه استراتژیک بیمارستان
 2. بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان
 3. نشر رسالت بیمارستان جهت هدایت کلیه اقدامات بیمارستان در راستای رسالت
 4. تعیین سطح ایمنی بیمار در قالب برنامه عملیاتی
 5. تخصیص منابع به بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک
 6. تجزیه و تحلیل گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی و پایش های انجام شده و پیگیری مداخلات اصلاحی
 7. نظارت بر اجرای صحیح برنامه عملیاتی جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار
 8. کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانون گذار از جمله اعتبار بخشی
 9. مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
 10. نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی بیمارستان
 11. کسب اطمینان از انجام اقدامات مصوب در جلسات تیم مدیریت اجرایی
 12. برنامه ریزی در خصوص بازدیدهای منظم مدیریتی ایمنی بیمار
 13. تعیین مسئول ایمنی بیمار و فرد پاسخگوی ایمنی بیمار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-2 23:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ