کمیته و مرگ میر بیمارستان زرقان


شرح وظایف کمیته مرگ و میر :
کلیه اعضای کمیته مرگ و میر  بایستی به شرح وظایف کمیته آگاهی داشته باشند


  1. بررسی منظم همه موارد مرگ و میر
  2. بررسی دورهای عوارض
  3. پیگیری موارد قانونی با همکاری پزشکی قانونی
  4. اتخاذ تدابیر جهت کاهش مرگ و میر بیمارستان
  5. برگزاری کنفرانس های مرتبط
  6. برگزاری کنفرانس های مور بیدیتی و مورتالیتی در سطح بیمارستان

مسئول کمیته:
زهرا گوهری

اعضاء:
دکتر امینه دادور(رئیس بیمارستان)
دکتر گرجی محمدی(متخصص داخلی)
دکتر رویا فیروزی(متخصص اطفال)
دکتر مهدی برات(مسئول فنی بیمارستان)
مجتبی دارابی(مدیر بیمارستان)
زهرا جعفرنجات(مسئول بخش بستری)
مرضیه جعفری(مسئول دیالیز)
عطیه جعفری(مسئول اتفاقات)
خدیجه شهپری(مسئول زایشگاه)
امین شکری زاده(مسئول اتاق عمل) 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 16:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ