کمیته مدیریت خطر حوادث وبلایا مسئول: عطیه جعفری
 
اعضای کمیته:
  • رئیس بیمارستان
  • مدیر بیمارستان
  • مدیریت پرستاری
  • مسئول اورژانس
  • مسئول حاکمیت بالینی
  • مسئول اورژانس
  • سوپروایزر آموزشی
  • مسئول بخش های بیمارستان
  • رابط اعتبار بخشی
  • مسئول کمیته ها
اسامی چارت مدیریت خطر وبلایا 95
سامانه فرماندهی مدیریت خطر حوادث وبلایا 
شناسایی مکان های امن
شرح وظایف تیم آتش نشانی
 
اهداف وشرح وظایف کمیته:
1.بررسی وتعیین بحران وبلایای محتمل در منطقه
2.تهیه برنامه های اجرایی در زمینه حوادث بر اساس ضوابط ودستورالعمل ها
3.تعیین برنامه فراخوانی اعضای تیم بحران وجانشین های تعیین شده
4.تشکیل تیم امدادرسانی ودرمان وشیفت بندی پرسنلی،آموزش این تیم ها وتوجیه ایشان وبرگزاری مانورهای تمرینی ادواری جهت حفظ آمادگی مستمر این تیم های حیاتی
5.تلاش مستمر وبرنامه ریزی در جهت تجهیز وتکمیل امکانات به منظور عملکرد مؤثر وبدون وقفه در زمان بحران
6.آموزش ومهارت آموزی کلیه پرسنل بیمارستان در رابطه با عملکرد در زمان بحران
 توالی برگزاری کمیته:
هر ماه یکبار
 مانور بحران 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-2 16:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ